Φίλε το ηλεκτρονικό σου τσιγάρο, ή χάλασε και βγάζει ντουμάνι ή έχει εκλέξει νέο Πάπα.
@teokeh